Helse, Miljø og Sikkerhet

HÅNDBOK FOR HMS FOR 

RENHOLDSPARTNER OSLO OG VIKEN


INNHOLDSFORTEGNELSE

1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS

1.1 Innledning
1.2 Policy for HMS
1.3 Målsetninger for HMS
1.4 HMS-strategi

2. ANSVAR, ORGANISERING OG OPPLÆRING

2.1 Innledning
2.2 Ditt ansvar
2.3 Oppdragsgivers ansvar
2.4 Bedriftens ansvar
2.5 Oppdrag med økt risiko for skade
2.6 Verneutstyr og arbeidsklær
2.7 HMS-relaterte kurs
2.8 Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
2.9 Verneombud
2.10 Bedriftshelsetjeneste
2.11 AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
2.12 Arbeidstilsynet

3. FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

3.1 Innledning
3.2 Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
3.3 Forebygging av sykefravær
3.4 Oppfølging av sykemeldte
3.5 Arbeidsrelatert fravær

4. FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSRELATERTE SKADER (YRKESSKADER OG YRKESSYKDOM)

4.1 Innledning
4.2 Definisjon yrkesskader
4.3 Definisjon alvorlig yrkesskade
4.4 Definisjon yrkessykdom
4.5 Prosess ved alvorlig yrkesskade eller død
4.6 Melding om yrkesskade og sykdom
4.7 Utgifter i forbindelse med yrkesskade og/eller yrkessykdom

5. ALVORLIGE HENDELSER

5.1 Innledning
5.2 Prosess ved alvorlig yrkesskade, død eller annen alvorlig hendelse
5.3 Business Continuity Plan (BCP-plan)
5.4 Pandemier
5.6 Krisehåndtering

6. MILJØ

6.1 Innledning
6.2 Innkjøp
6.3 Miljøarbeid i praksis

7. INTERNKONTROLL

7.1 Innledning
7.2 Kartlegging av risiko
7.3 Ditt ansvar
7.4 Oppdragsgivers ansvar
7.5 Manpowers ansvar
7.6 Varsling

8. AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER

8.1 Innledning
8.2 Lov om arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven)
8.3 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkeretsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
8.4 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
8.5 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)
8.6 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
8.7 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven)
8.8 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven)
8.9 Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven)

1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS

1.1 Innledning
En gjennomarbeidet Helse-, miljø- og sikkerhetspolicy, konkrete målsettinger og en klar strategi, er grunnlaget for alle HMS-aktiviteter her hos oss. Disse danner rammene for vårt daglige HMS-arbeid.
Som ansatt i vår bedrift oppfordres du til å medvirke aktivt og støtte opp om de mål, handlingsplaner og tiltak som vi har for HMS. Samtidig skal du rette deg etter rutiner, prosedyrer og instrukser som er fastsatte for dine arbeidsoppgaver. Du har et medansvar for å melde fra om forhold som har betydning for HMS. Forslag til innspill, endringer eller tilbakemeldinger som gjelder HMS, kan tas videre via din nærmeste leder, HMS-ansvarlig eller verneombud.
1.2 Policy for HMS
Vårt mål er et helsefremmende arbeidsmiljø som gir mulighet for trivsel og vekst for samtlige medarbeidere, samtidig som yrkesrelaterte skader og sykdom unngås. Arbeidsforholdene skal være i henhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, og sikre et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal sikre at internkontrollforskriften etterleves og at avvik fra denne er sikret god overvåkning og behandling.
1.3 Målsetninger for HMS

  • Ingen skader, ulykker eller branntilløp - iht. nulltankegang
  • Ikke arbeidsmiljørelatert sykefravær
  • Korttidsfraværet blant våre medarbeidere skal ikke overstige 2.9%
  • Vi skal sikre at alle ansatte får tilstrekkelig informasjon om HMS, eventuelle risikoer og farer, slik at vi unngår skader og tap

1.4 HMS-strategi

  • Bedriftens overordnede strategi for gjennomføring av helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet er gode rutiner, instrukser og prosedyrer.
  • Gode rutiner, informasjon og prosedyrer som sikrer en trygg arbeidsplass og arbeidsforhold
  • Grunnleggende opplæring av ressurspersoner og generell opplæring av alle medarbeidere
  • Gi verneombud og AMU tilstrekkelig myndighet til å fremme konkrete tiltak innen HMS-området
  • Avsette tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre nødvendige tiltak

HSEQ+

Våre ansatte benytter HSEQ+ smarttelefonapp for rapportering av avvik, ulykker, nestenulykker og forbedringsforslag relatert til HMS og kvalitet (HMSK). Appen inkludere muligheten til å dokumentere sikker-jobb analyse samt inspeksjoner og revisjoner (sjekklister). Den innehar en egen modul for timelister for de ansatte. Ved å bruke HSEQ+ appen oppfyller vi vår del av HMS- og kvalitetsarbeid, og oppfylle rapporteringskravene i f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001).

Vi bryr oss om hverandre! Vi tar sikkerhetsarbeidet på alvor!